Til hovedinnhold

Miljøpolicy for Sinus Bodø

Sinus Bodø har utarbeidet en miljøpolicy som beskriver hvorfor, hvordan og sammen med hvem miljøarbeidet gjennomføres.

  • Sinus Bodø AS legger vekt på å ta samfunnsansvar i forhold til hvordan virksomheten påvirker mennesker, miljø og samfunn. Miljø er derfor et prioritert satsningsområde for virksomheten og vår kjede EL-PROFFEN. Virksomheten skal ta ansvar for å redusere virksomhetens påvirkning på det ytre miljø. 

  • Sinus Bodø AS sin miljøvisjon er å «jobbe målrettet for miljøeffektiv drift og en bærekraftig utvikling» 

  • Virksomheten skal være proaktivt og kontinuerlig forbedre sine miljøprestasjoner i tillegg til å følge lovkrav. Arbeidet med HMS skal prioriteres på lik linje med strategi og planer for drift, markedsføring, økonomi og administrasjon. Miljøprestasjonen følges opp regelmessig igjennom mål, planer og rapportering. 

  • Kunder, eiere, medarbeidere og leverandører er hovedinteressentene i virksomhetens miljøarbeid. Samtlige interessentgrupper skal ivaretas i miljøstrategien. 

  • HMS-arbeidet skal tilrettelegges slik at den enkelte medarbeider er motivert og har god trivsel på arbeidsplassen. Ved et systematisk HMS-arbeid vil bedriften beskytte de ansattes helse og arbeidsmiljø.

Mål:

  • Vi skal ha kompetanse og være oppdatert på miljøvennlige løsninger i vår bransje slik at vi kan bistå våre oppdragsgivere med å velge miljøriktige alternativer.

  • Vi skal gjennom kontrakter og oppfølging på byggeplassene stille krav til våre leverandører for å redusere avfallsproduksjon og øke avfallssorteringen. Vi har som mål at minimum 60 % av alt avfall på byggeplass skal sorteres.

  • Vi skal ha et bevisst forhold til drivstofforbruk og har et mål om å ikke bruke mer enn 0,8 liter pr. mil i året.

  • Vi har som mål å øke bruken av miljøsertifiserte leverandører. 

  • Alle våre leverandører skal benytte ProductXchange for styring av kjemikaliebruk på prosjektene våre.

Samfunnsansvar

Våre etiske retningslinjer skal skape tillit og lojalitet blant medarbeiderne i selskapet. Vårt arbeidsmiljø skal preges av åpenhet – også i forhold til diskusjon rundt etiske problemstillinger. Samtidig skal våre etiske retningslinjer også skape tillit hos både oppdragsgivere og leverandører.

Miljøpolicy EL-PROFFEN: https://www.elproffen.no/norges-storste-elektriker-kjede/

Innkjøp

Vi skal være bevisste våre innkjøp, og redusere unødvendige innkjøp.

Det er utarbeidet en innkjøpsinstruks som gjelder for innkjøp av varer og tjenester. Denne innkjøpsinstruks er vårt styringsverktøy, og skal benyttes ved innkjøp av varer og tjenester, sammen med generelle innkjøpsrutiner. Innkjøpsinstruksen revideres en gang i året. 

Miljøkriterier skal stilles i alle våre innkjøp og vi skal velge miljøsertifiserte leverandører fremfor leverandører som ikke kan dokumentere miljøvennlig drift, og/eller som fører et begrenset utvalg av miljøvennlige produkter.

Energi

Vi skal være bevisste på vårt energiforbruk, og utføre tiltak for å redusere energiforbruket. Vårt mål er å innarbeide gode rutiner for å redusere vårt energiforbruk.

Energiforbruket kartlegges og følges opp månedlig. Det skal iverksettes tiltak for å få redusert energibruk der dette er aktuelt. Kartlegging og idebank gjennomgås før hver resertifisering. Vi vil med utgangspunkt i idebank forsøke å påvirke byggeier til å finansiere energireduserende tiltak. Vi skal følge opp, informere og oppmuntre til å følge fastsatte rutiner.

Transport

Vi skal være bevisst vårt transportforbruk, og arbeide for å redusere transport.

Transportforbruket følges opp månedlig. Transportbehovet kartlegges og planlegges. Alle ansatte skal planlegge sin arbeidsdag slik at unødvendig kjøring ikke forekommer, samt høy grad av samkjøring.

Avfall

Vi skal følge våre avfallsrutiner og arbeide for å redusere avfallet.

Det foreligger en avfallsinstruks som er tilgjengelig for alle ansatte via vår elektroniske HMS-håndbok. Avfallsinstruksen skal inngå som en del av medarbeidernes daglige rutiner. Ved avvik i avfallsinstruksen, eller behov for oppgradering, skal strakstiltak iverksettes av miljøansvarlig eller avfallsansvarlig i virksomheten.

Innrapporteringer:

År 2022: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/149091

År 2021: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/137964

År 2020: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/120181

Sinus Bodø AS ønsker innspill til klima- og miljøarbeidet. Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Sinus Bodø AS?

Send forslag til miljøfyrtårnansvarlig ida@elteamnord.no.